สถิติพระเครื่องในเมืองไทยและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

วงการพระเครื่องในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน โดยมีสถิติที่น่าสนใจดังนี้

ความนิยมของพระเครื่องในเมืองไทย
ตามสถิติของกรมการปกครอง พบว่ามีผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธจดทะเบียนกว่า 300,000 รายทั่วประเทศ ซึ่งหลายรายเป็นพระผู้ทรงคุณวุฒิและมีวัตถุมงคลที่เป็นที่เคารพนับถือ สะท้อนถึงความนิยมของพระเครื่องในสังคมไทย

การขยายตัวของธุรกิจพระเครื่อง
รายงานจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า มูลค่าการซื้อขายพระเครื่องในปี 2022 สูงถึง 50,000 ล้านบาท โดยมีทั้งการซื้อขายระหว่างนักสะสมด้วยกันเอง การประมูล และร้านค้าพระเครื่องที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เพื่อสนองความต้องการของนักสะสมและนักลงทุน ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและรับรองความแท้ของพระเครื่อง เช่น การใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ เครื่องตรวจหาแร่ธาตุ เป็นต้น

การเติบโตของชมรมและสมาคมพระเครื่อง
มีการก่อตั้งชมรมและสมาคมพระเครื่องมากมายทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อรวบรวมนักสะสมผู้มีความสนใจในพระเครื่องเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์

จากสถิติเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความนิยมของพระเครื่องในสังคมไทยและการเติบโตอย่างมหาศาลของวงการนี้ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีของไทยสืบไป

สถิติพระเครื่องในเมืองไทยและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
Scroll to Top